OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 58/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Główny Specjalista

Departament Kontroli Wewnętrznej

Biuro Prezesa

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Agencji, ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz sporządzanie protokołów kontroli,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi do zewnętrznych wystąpień pokontrolnych lub protokołów kontroli,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz rocznego planu kontroli,
 • udział w tworzeniu wewnętrznych procedur związanych z wykonywaniem zadań Departamentu,
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności kontrolnej dotyczącej Agencji,
 • sporządzanie i redagowanie pism wychodzących.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 4 lata w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, terminowość i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • mile wdziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność i dyspozycyjność związana z wyjazdami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 16 lipca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 58/21”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c5a4d3a74ce4434bb530b5365ddd832e

 Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.