OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 28/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista

w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

Oddział Regionalny w Szczecinie

— umowa na zastępstwo —

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w procesie planowania finansowego Agencji,
 • monitorowanie wykonania planu finansowego Agencji, oceny realizacji planów i odchyleń,
 • prowadzenie analiz kosztów i przychodów,
 • samodzielne realizowanie zadań związanych z dekretowaniem i księgowaniem wybranych operacji gospodarczych z uwzględnieniem zasad kontrolingowych oraz zasad klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • sporządzanie danych pomocniczych do sprawozdań finansowych i budżetowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań z obszaru specjalizacji stanowiska,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku od towarów i usług oraz
  o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zasad analizy finansowej,
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel – praca na dużych zbiorach danych
  i tabelach przestawnych),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość systemu Hyperion Plannig będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 31 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 28/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.