OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 70/21

 Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista

w Dziale ds. Gospodarki Mieniem Ruchomym

 

Oddział Regionalny w Krakowie

Oferujemy:

         stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,

         ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,

         możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

         pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),

         zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,

         możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

         dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

         możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

 Główne obowiązki:

         przygotowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż mienia ruchomego niekoncesjonowanego, w tym odpadów,

         udział w pracach komisji przetargowych w związku z udzielaniem zamówienia publicznego na zakup usług (m.in. usługi transportowe, utylizacja odpadów),

         udział w procesie przejmowania i zagospodarowania mienia ruchomego i odpadów z jednostek organizacyjnych MON i MSWiA,

         prowadzenie ewidencji mienia ruchomego niekoncesjonowanego oraz mienia stanowiącego odpady, a także monitorowanie i raportowanie procesu ich przejmowania, wydawania i zagospodarowywania,

         prowadzenie rozliczeń finansowych, sporządzanie dokumentów magazynowych WZ, PZ oraz wystawianie faktur.

 Wymagania niezbędne:

         wykształcenie wyższe,

         min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,

         znajomość ustawy: o Agencji Mienia Wojskowego, o odpadach, Prawo ochrony środowiska,

         znajomość zasad gospodarki odpadami,

         bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

         umiejętność organizacji pracy własnej, a także pracy w zespole,

         odpowiedzialność, uczciwość, terminowość, dokładność,

         prawo jazdy kat. B.

 Wymagania dodatkowe:

         mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

         dyspozycyjność będzie dodatkowym atutem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

         cv i list motywacyjny,

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

         podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

         podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

         podpisane oświadczenie o gotowości podania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

 Termin składania dokumentów: 20 sierpnia 2021 r.

 Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 70/21”

 lub poprzez kwestionariusz online:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e7214ba7e6db4e6b9a76bbe0534a5cc2

 

 Metody i techniki naboru:

         weryfikacja formalna dokumentów,

         sprawdzian wiedzy,

         rozmowa kwalifikacyjna.

 Dodatkowe informacje:

         oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,

         kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,

         po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

 

         dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.