OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 35/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny w Szczecinie

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • analizowanie, opracowanie i realizacja planów remontów, konserwacji i innych działań utrzymujących zasób w rejonie Kołobrzegu,
 • nadzorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w zakresie ich przygotowania, realizacji oraz rozliczania,
 • nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektów budowlanych w związku z upływającymi okresami gwarancyjnymi oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich zaleceń,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • przygotowanie sprawozdawczości i propozycji do planu finansowego w zakresie działań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. dwuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędniczej,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali i gospodarce nieruchomościami, kpa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania zleconych robót budowlanych
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 5 maja 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 35/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 4