OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 84/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista

w Dziale ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym

Biuro Prezesa

Oferujemy:

         stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,

         ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,

         możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

         pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),

         zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,

         możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

         dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

         możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

 

Główne obowiązki:

        przejmowanie trwale zbędnego mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego sprzęt wojskowy lub policyjny w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych na terenie całego kraju,

        wydawanie nabywcom koncesjonowanego sprzętu wojskowego lub policyjnego znajdującego się w obiektach magazynowych lub w miejscach składowania jednostek MON i MSWiA na terenie całego kraju,

        współpraca z jednostkami organizacyjnymi MON i MSWiA w zakresie organizacji i realizacji przejmowania i wydawania mienia ruchomego koncesjonowanego a także sporządzanie pisemnych zawiadomień do odpowiednich jednostek o planowanych przejęciach i wydaniach sprzętu,

        sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, umów przechowania oraz innych dokumentów, potwierdzających przejęcie a także wydanie sprzętu nabywcy,

        udział w procesie uzupełnienia znakowania broni palnej z wykorzystaniem urządzenia znakującego,

        raportowanie procesu przejmowania i wydawania mienia ruchomego koncesjonowanego.

 

Wymagania niezbędne:

         wykształcenie wyższe,

         min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,

         znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

         biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),

         prawo jazdy kat. B (gotowość do poddania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi),

         niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

         gotowość poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i obrocie mieniem koncesjonowanym zawartych w art. 28 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

         dyspozycyjność oraz gotowość do wykonywania pracy głównie poza stałym miejscem pracy (podróże służbowe krajowe poniedziałek-piątek, zamiejscowe przejazdy służbowe realizowane samochodem służbowym lub pojazdem prywatnym pracownika),

         znajomość bojowego uzbrojenia i sprzętu specjalnie zaprojektowanego dla potrzeb wojskowych i policyjnych, m.in. broń, opancerzone i uzbrojone pojazdy naziemne,

         umiejętność analizy i syntezy informacji,

         umiejętność rozwiązywania problemów a także pracy pod presją czasu,

         odpowiedzialność, rzetelność oraz odporność na stres.

 Wymagania dodatkowe:

         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

         inicjatywa i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków,

         dokładność i dbałość o szczegóły.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

         cv i list motywacyjny,

         kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

         kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

         podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

         podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

         podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

         podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i obrocie mieniem koncesjonowanym zawartych w art. 28 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2020, poz.1545 z póź. zm.) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

 

Termin składania dokumentów: 17 września 2021 r.

 Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 84/21”

 lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=302b026800ae42a6a807a63d97a6f532

 Metody i techniki naboru:

         weryfikacja formalna dokumentów,

         sprawdzian wiedzy,

         rozmowa kwalifikacyjna.

 Dodatkowe informacje:

         oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,

         kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,

         po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

         dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.