OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 46/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista w Dziale ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym w Biurze Prezesa AMW w Warszawie

 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie bazy danych, monitorowanie i raportowanie procesu przejmowania i zagospodarowywania środków bojowych w tym opracowywanie danych do ogłoszeń przetargowych dot. sprzedaży i zakupu usług niszczenia,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi MON i MSWiA w zakresie wykonywanych zadań,
 • realizacja umów sprzedażowych z kontrahentami,
 • udział w pracach przetargowych na sprzedaż oraz zakup usługi zniszczenia środków bojowych,
 • kontrola stanu ewidencyjnego mienia ruchomego koncesjonowanego w zakresie prawidłowości wprowadzania danych,
 • przejmowanie i wydawanie środków bojowych, sprzętu OPBMR oraz mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego odpady z jednostek MON i MSWiA,
 • udział w opracowywaniu dokumentów normatywnych, określających zasady, procedury i sposoby przejmowania i zagospodarowania środków bojowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • spełnianie warunków określonych w art. 29 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1545),
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz biegła obsługa pakietu MS Office,
 • predyspozycje do dokonywania analiz tematycznych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, lojalność i zaangażowanie,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej o których mowa w art. 12 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2020, poz.1545 z póź. zm.).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 46/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2021

Dodatkowe informacje:

  • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
  • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.