OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 19/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty

w Dziale ds. Zakwaterowania

Oddział Regionalny w Poznaniu

— umowa na zastępstwo —

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie kalkulacji stawek za używanie lokali mieszkalnych i planowanie finansowe w obrębie działu,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dostawy mediów komunalnych oraz opłat pośrednich w lokalach mieszkalnych,
 • księgowanie wyników rozliczeń opłat oraz prowadzenie kartotek lokali mieszkalnych w elektronicznym systemie informatycznym,
 • prowadzenie korespondencji, opracowywanie analiz, informacji i innych materiałów w sprawach dotyczących wysokości opłat,
 • księgowanie wpłat lokatorów oraz wyciągów windykacyjnych, odsetek windykacyjnych i wpłat należności windykowanych przez komorników.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.09.2016 w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz zdolność do pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, a także umiejętność pracy w zespole oraz z klientami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z naliczaniem opłat za używane lokalu, opłat pośrednich, rozliczaniem kosztów mediów komunalnych będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane wykształcenie lub doświadczenie w pracy w księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 10 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 19/21

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.