OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 48/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny we Krakowie

 

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla
pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej,
wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także
ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy
zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych
z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,
 zawieranie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej do zasobu Oddziału oraz ich rozliczanie,
 nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów
inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, prowadzenie spraw
gwarancyjnych,
 przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
udział w pracach komisji przetargowych,
 sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych związanych
z technicznym utrzymaniem zasobu.
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie min. średnie,
 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych,
o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz o
Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kpa,
 praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych,
 umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy
województwa),
 umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
 świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające i zużywające energię elektryczną z uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych do 1
kV, będzie dodatkowym atutem,
 prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 cv i list motywacyjny,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
(wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2021 r.    

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 48/21”

Metody i techniki naboru:

  • weryfikacja formalna dokumentów,
  • sprawdzian wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

  • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
  • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.