OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 55/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko 

Starszy Specjalista (upr. bud.)

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny w Bydgoszczy

przedłużenie terminu składania aplikacji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

–        planowanie i przygotowywanie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań w zakresie inwestycji, remontów, utrzymania technicznego oraz kontroli okresowych nieruchomości i infrastruktury technicznej będących w zasobie Oddziału,

–        przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

–        weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań realizowanych przez Oddział,

–        nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,

–        prowadzenie spraw związanych z gospodarką dot. majątku trwałego Oddziału,

–        prowadzenie książek obiektów budowlanych, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie do przekazania przyszłym nabywcom,

–        sporządzenie opinii technicznych i uzgodnień branżowych, prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze związanym z zadaniami wymienionymi w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zasad oraz doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa ogólnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie oraz umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 6 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 55/21”

lub internetowo kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.