OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 54/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor

w Dziale Inwentaryzacji Mienia Ruchomego

 

Biuro Prezesa

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

 

Główne obowiązki:

 • udział w inwentaryzowaniu rzeczy ruchomych koncesjonowanych we wskazanych magazynach własnych Agencji oraz w magazynach depozytowych jednostek organizacyjnych podległych MON oraz MSWiA na terenie całego kraju,
 • dokumentowanie stanu ilościowego zasobów AMW oraz sprawdzanie nazw i cech identyfikujących inwentaryzowanego mienia (nr partii, fabryczny, rejestracyjny itp.),
 • sporządzanie dokumentacji z realizacji procesu inwentaryzacji, zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,
 • współdziałanie z dysponentem mienia oraz innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w celu wyjaśniania stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
 • udział w ocenie aktualnego stanu i przydatności gospodarczej inwentaryzowanego mienia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • znajomość zasad prowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu gospodarki magazynowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu obrotu mieniem ruchomym,
 • gotowość poddania się badaniom oraz procedurze sprawdzającej i tym samym spełnienie warunków określonych w art. 28 i 29 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 r., poz. 1214),
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych (wykonywanie pracy głównie poza stałym miejscem pracy, tj. podróże służbowe krajowe poniedziałek-piątek, również pojazdem służbowym),
 • czynne prawo jazdy kat. B (gotowość do poddania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie rekrutacji nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom psychologiczno-psychiatrycznym oraz ustaleniom policyjnym, o których mowa w art. 28 i 29 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019, poz.1214),
 • podpisane oświadczenie o gotowości podania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi.

 

Termin składania dokumentów: 12 lipca 2021 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 54/21”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=27363aa82c034feca7520197ac34c24e

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.