OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 53/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista (upr. bud.)

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny w Lublinie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

–        realizacja zadań remontowo-budowlanych w zakresie: sporządzania kosztorysów inwestorskich, przygotowania warunków do umów, nadzorowania postępu robót, przygotowywania sprawozdań i analiz, prowadzenia rozliczeń zlecanych robót;

–        opracowywanie propozycji i wniosków do rocznego planu rzeczowo-finansowego w zakresie planowania zadań związanych z remontami i konserwacją zasobu AMW, bieżąca kontrola wykorzystania środków finansowych;

–        prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych w tym przygotowywanie umów na dostawy usług oraz mediów, obsługa obiektów w okresie gwarancyjnym, nadzór nad pracami konserwacyjnymi i usuwaniem awarii, zlecanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych;

–        pełnienie funkcji inspektora nadzoru;

–        przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku budowlanym lub elektrycznym,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędniczej,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, własności lokali, gospodarce nieruchomościami oraz Kpa,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
 • terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie.

 Wymagania dodatkowe:

 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru Grupy 2: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy własnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 2 lipca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 53/21”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.