OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 64/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny we Krakowie

 

Oferujemy:

         stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,

        ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,

        możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

        pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie
do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),

        zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,

        możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

        dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

        możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

         samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,

        zawieranie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej do zasobu Oddziału oraz ich rozliczanie,

        nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,

        weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, prowadzenie spraw gwarancyjnych,

        przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych,

         sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem zasobu.

Wymagania niezbędne:

        wykształcenie min. średnie,

        min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,

        uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,

        znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych,
o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kpa,

        praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych,

        umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,

        biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,

        znajomość programu do  kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),

        dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),

        umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,

        dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

        świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną z uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV, będzie dodatkowym atutem,

        prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

        cv i list motywacyjny,

        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,

        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

        podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),

        podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

 Termin składania dokumentów: 6 sierpnia 2021 r.

 Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 64/21”

 lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online kliknij  tutaj

 

 Metody i techniki naboru:

        weryfikacja formalna dokumentów,

       sprawdzian wiedzy,

       rozmowa kwalifikacyjna.

 Dodatkowe informacje:

       oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,

       kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,

       po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

 

       dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/314 99 46.