OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 44/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista

w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny we Wrocławiu

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez realizację zadań remontowych i inwestycji mieszkaniowych,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów remontowych i inwestycyjnych, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustaw o: własności lokali, gospodarce nieruchomościami, Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Pzp i Kpa,
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność przygotowania i rozliczania zadań remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, 
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 7 czerwca 2021 r.    

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 44/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.