OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 12/21

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista

w Dziale ds. Planowania i Programowania

Departament Inwestycji Wojskowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

 • monitorowanie zleconych zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • kontrola przebiegu realizacji, sprawdzanie jakości i rozliczanie wykonanych robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia
  (w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, wzoru umów, itp.),
 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych,
  w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej,
 • zlecanie opracowania programów inwestycji,
 • zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych
  z realizacją inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,  
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programu MS Project.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 10 lutego 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 12/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.