STATUT FUNDACJI 2KARIERA

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA 2KARIERA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Łukasza Boguszewskiego – zwanego dalej Fundatorem – w dniu 2 lutego 2020 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Lidię WOJEWÓDZKĄ – notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy Alei „Solidarności” nr 113 lokal 52 Repertorium A Nr 781/2020. 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Sadowa (gmina Łomianki).  

2. Fundacja może tworzyć filie i przedstawicielstwa w Polsce i poza jej granicami.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 5

Ministrem właściwym dla celów Fundacji jest minister właściwy do sprawy pracy – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 6

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla realizowania swoich celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Realizacja zadań może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności poprzez przystępowanie Fundacji do spółek oraz innych podmiotów i organizacji, a także podejmowanie decyzji o ich utworzeniu. 

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, inne nagrody i wyróżnienia. 

§ 8

Fundacja może używać pieczęci, logo i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

 1. Celami Fundacji są: 
  1. Integracja byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, także kobiety, wokół wspólnego celu: aktywizacji zawodowej i utrzymania wysokich standardów świadczących o środowisku, z którego te osoby się wywodzą;
  2. Stworzenie centrum zdobywania i wymiany doświadczeń przez żołnierzy i funkcjonariuszy rezerwy ukierunkowanym na dalszy rozwój zawodowy oraz forum promocji wśród pracodawców ich kompetencji;
  3. Spowodowanie, aby byli żołnierze i funkcjonariusze odnosili sukcesy w nowym etapie życia zawodowego (upowszechnianie dobrych doświadczeń, samopomoc);
  4. Popularyzacja środowiska mundurowego jako zasobu sprawdzonych kandydatów i kandydatek na nowych pracowników (prezentowanie pracodawcom możliwości pozyskania kadr z wojska);
  5. Przyczynianie się do tego, aby grono byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, kobiet i mężczyzn, budowało relacje towarzyskie i podtrzymywało etos służby, także po zdjęciu munduru (integracja w celach inspiracyjnych);
  6. Kompleksowe programy rekonwersji, warsztaty, szkolenia, targi pracy, consulting;
  7. Budowanie więzi koleżeńskich między byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami, albowiem służą one rozwojowi osobowościowemu;
  8. Stanie się wiodącą organizacją non-profit w Polsce, specjalizującą się we wszechstronnym przygotowaniu żołnierzy i funkcjonariuszy do zmiany zawodu. 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji i szkoleń, 
 2. organizowanie targów pracy z przeznaczeniem dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, 
 3. pomoc w organizacji praktyk i stażów, 
 4. działalność edukacyjną, 
 5. działalność naukową, 
 6. działalność wydawniczą, 
 7. działalność doradczą, 
 8. sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz,  
 9. redagowanie i prowadzenie strony internetowej Fundacji, 
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (w tym z organami administracji publicznej i organizacjami międzynarodowymi) w zakresie wynikającym z celów Fundacji. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczona jest kwota 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 12

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji, 
 4. dochodów majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 
 5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.  

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
  1. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
  3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  4. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 
  6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 
  7. Wydawanie książek (58.11.Z), 
  8. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
  9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z). 

Rozdział V 

Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora. W akcie powołania Fundator określa stanowisko powoływanego członka Zarządu Fundacji. 
 3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.  
 4. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatora.

§ 16

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą pracą Fundacji, 
 2. odpowiadanie za realizację jej celów statutowych, 
 3. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, w których kompetencji nie posiada Fundator,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

§ 17

 1. Do realizacji zadań Fundacji Zarząd może powoływać grupy robocze. Zakres kompetencji i zadania poszczególnych grup określa Zarząd.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

Rozdział VI

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Prezes Zarządu reprezentuje fundację samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu może reprezentować Fundację tylko łącznie z Prezesem Zarządu. 

Rozdział VII

Uprawnienia Fundatora

§ 19

 1. Do kompetencji Fundatora należą:
 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz ewentualnie ustalanie ich wynagrodzenia,
 2. zmiana Statutu Fundacji,
 3. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
 4. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych podmiotów prawa oraz
  o ich utworzeniu.
 1. Fundator może być Prezesem lub członkiem Zarządu Fundacji. 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały. 

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuję Fundator w drodze uchwały. 

Likwidacja Fundacji

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Uchwała o likwidacji powinna powoływać likwidatorów. W razie niepowołania likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Uchwalony: 10.02.2020 r. 

Tekst jednolity 1 (zmiana § 5): 24.03.2020 r. 

Tekst jednolity 2 (zmiana § 8 oraz § 10): 17.06.2020 r.